جمعه ٣٠ تير ١٣٩٦
صورتجلسات شورای سلامت و امنیت غذایی استانی، گزارش اقدامات