وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید
ساختار وزارت بهداشت در کشورهای مختلف
 
ساختارهای برنامه ریزی در وزارتخانه های سلامت کشورهای منتخب
 

    

 

برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 

با سیاست های کلی ابلاغ برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری و متعاقبا ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهور به ریاست سازمان و اهمیت و ضرورت سازگاری برنامه ششم و نظام تدوین آن با سیاست های کلی و احیاء سازمان، بازنگری نظام نامه ابلاغیه شماره 76203 مورخ 1393/7/11 را ایجاب نمود.