وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی کردستان