وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

دپارتمان اداری

 هماهنگی، هدایت امور و فرایندهای اداری دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

الف- هماهنگی و انسجام بین گروههای دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ب- هدایت تدوین، امور اجرایی سایت دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خانم زهره رحمانی فرد

کارشناس مدیریت

5419

آقای احسان مجیدی

مسئول دفتر

5418