وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

گزارش اقدامات گروه آینده نگاری و آینده پژوهی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی از ابتدای سال 1398 تا پایان زمستان 1399

 

نشست و هم اندیشی تبیین سیاست ها و اولویت های سلامت در برنامه هفتم توسعه

 

ده سبک متفاوت رهبری متناسب با اهداف و ساختار سازمان

 

قانون برنامه ششم توسعه

 

سلامت در برنامه‌های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور (اول تا پنجم)

 

اولویت‌های سیاست‌های سلامت در برنامه هفتم توسعه

 

معرفی اولویت های کنترل بیماری

 

مدیریت دانش 

 

شاخصهای مورد استفاده در بخش عدالت در بخش سلامت

 

آشنایی با سیاست های، استراتژیها و برنامه های بین الملل مرتبط با سلامت

 

سیایت گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت و دستاوردها و چالش های

سند آمایش سرزمین ساختار، تعاریف و انتظارات و مدل تلفیق

 

آینده نگری سلامت ایران در افق 1410 (بررسی وضعیت موجود)

 

آینده نگری سلامت ایران در افق 1410 (تحلیل اسناد بالادستی)

 

آینده نگری سلامت ایران در افق 1410 (تحلیل روند)

 

آینده نگری سلامت ایران در افق 1410 (برآوردی از مختصات آینده توصیه ها و راهبردی کلان)

 

روند گذشته، جاری و آینده نگری جمعیت ایران

 

مرور سیستماتیک تحول سلامت

 

گزارش بررسی جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان بر اساس شاخص های بین المللی (در حوزه سلامت)

 

نگاهی بر قانوگذاری در بخش سلامت در ده دوره مجلس شورای اسلامی

 

وضعیت سلامت در جامعه ایران

 

اینترنت اشیاء در حوزه سلامت

 

مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور  "طرح شهید حاج قاسم سلیمانی"

 

بررسی تطبیقی موقعیت ایران در شاخص های بین المللی توسعه: مبتنی بر داده‌های نهادهای جهانی

آینده پیش رو: کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه‌ای ایران

 

گزارش اولیه برنامه شفاف سازی

 

گزارشات عملکر قانون برنامه ششم توسعه

 

دانش مدلسازی در سلامت1

 

مدیریت تعارض 1

 

مدیریت تعارض 2

 

بررسی روند و تحلیل اسنادی اقدامات کشور در جهت رفع محرومیت و برقراری عدالت در سلامت 1

 

آینده پیش رو: چالشهای حکمرانی در افق 1424

 

تصویری از جهان در سال 2030 و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارهای کشور

 

ابرروندها و آینده نگری پزشگی -1

 

ابرروندها و آینده نگری پزشگی -2

 

ابرروندها و آینده نگری پزشگی -3

 

ابرروندها و آینده نگری پزشگی -4

 

بررسی تطبیقی برنامه ریزی فضایی(آمایش سرزمین)در کشورهای منتخب

 

رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی

 

پروفایل شاخص‌های پایش نظام سطح یک مراقبتهای سلامت در ایران سال 2020

 

دانستنیها و فناوری‌های نوظهور در پزشکی آینده