وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

رسالت گروه برنامه ریزی عملیاتی

تدوین و هدایت امور و فرایندهای مربوط به برنامه عملیاتی وزارت متبوع شامل:

الف- استخراج اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی همه ساله وزارت بر اساس اهداف کلی و کمی مندرج در اسناد بالادستی و پیگیری تصویب و ابلاغ آن

ب- تدوین، توسعه و بهبود شیوه نامه اجرایی برنامه عملیاتی هر ساله وزارت متبوع و پیگیری تصویب و ابلاغ آن به حوزه های تخصصی

ج- هدایت فرایند تدوین، بازبینی، اصلاح و نهایی سازی برنامه عملیاتی وزارت متبوع با مشارکت حوزه های تخصصی ستاد و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و نهایتا ابلاغ و اجرایی شدن آن

د- ایفای نقش بهره بردار اصلی در تدوین، توسعه و بهره برداری از سامانه (های) رایانه ای مرتبط با برنامه عملیاتی وزارت متبوع

ه- هدایت منظم فرایند اجرای برنامه عملیاتی وزارت متبوع توسط حوزه های تخصصی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی تابعه و ثبت عملکرد و ارزیابی عملکرد فعالیت های برنامه عملیاتی

و- استخراج گزارشات آماری و تحلیلی از وضعیت برنامه عملیاتی وزارت متبوع و ارائه به مقامات و مراجع ذیربط درون وزارتی و همچنین آماده سازی گزارشات برای ارائه به مراجع برون وزارتی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خانم سوده مختارزاده

رئیس گروه برنامه ریزی عملیاتی

5796

خانم زهرا رحمانی زاده

کارشناس برنامه ریزی

4290

خانم نعیمه نقره

کارشناس برنامه ریزی

5770