وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

رسالت گروه مدیریت برنامه های حوزه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

الف- تدوین و هدایت امور و فرایندهای مربوط به برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی شامل:

ب- هماهنگی و انسجام بخشی واحدهای تابعه حوزه معاونت جهت تدوین برنامه های راهبردی و برنامه های سالانه یکپارچه و منطبق با اسناد بالادستی

ج- هدایت تدوین اهداف کمی و برنامه های عملیاتی سالانه، بازنگری و رفع تداخلات برنامه های حوزه معاونت و اطمینان بخشی از پوشش کامل اسناد فرادستی

د- تدوین چارچوب و معیارهای برنامه ریزی حوزه معاونت در هماهنگی با شیوه نامه برنامه ریزی وزارت متبوع

ه- نظارت بر انجام خوداظهاری دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی درخصوص میزان پیشرفت برنامه های معاونت و دلایل عدم تحقق

و- نظارت بر انجام ارزیابی انطباق حوزه های ستادی تابعه معاونت از میزان پیشرفت خوداظهاری شده دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

ز- کسب نظرات دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی درخصوص برنامه های تدوین شده و اعمال آنها به نحو مطلوب در برنامه های حوزه معاونت

ح- پایش و ارائه گزارشات دوره ای از پیاده سازی برنامه های حوزه معاونت

ط- نظارت بر بارگذاری اطلاعات و بهره برداری از سامانه (های) رایانه ای مرتبط با برنامه عملیاتی معاونت متبوع

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خانم معصومه نجفی

رئیس گروه مدیریت برنامه های حوزه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

5736

آقای عبدالرضا نجفی 

کارشناس برنامه ریزی

4831