وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

رسالت گروه پایش و نظارت راهبردی

مشارکت موثر و هدایت روند تدوین و به ­روزرسانی برنامه های میان مدت و بلندمدت نظام سلامت از جمله:

الف- سیاست های کلی نظام سلامت کشور

ب- برنامه راهبردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ج- اهداف کمی و کیفی نظام سلامت

د- برنامه های پنج ساله توسعه کشور

ه- برنامه های دو تا چند ساله اختصاصی نظام سلامت

و- هماهنگی و نظارت بر ارتباط برنامه عملیاتی وزارت متبوع با اسناد و برنامه های بالادستی

ز- تهیه گزارشات لازم از حوزه عملکرد گروه و پایش و آسیب شناسی اجرای برنامه های عملیاتی گروه

ح- هدایت تدوین، بهره برداری و بارگذاری اطلاعات در رابطه با کلیه سامانه های مرتبط با برنامه های میان مدت و بلندمدت تحت مدیریت این گروه

ط- تهیه گزارش های عملکردی دوره ای از میزان تحقق  برنامه های توسعه ای و بلندمدت در حوزه سلامت

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خانم مهتاب علی خانی

رئیس گروه پایش و نظارت راهبردی

5420

خانم زهره فرزانیان

کارشناس مدیریت

5515

خانم فهیمه سلیمانی

کارشناس برنامه ریزی

5844